November 12, 1992

Barcelona, ES Spain

Palau Sant Jordi