November 15, 1986

Tokyo, JP Japan

Shibuya Koukaidou