November 9, 2011

Paris, France - November 9, 2011