Whiplash (MetOnTour - Shanghai, China - 2017)

January 31, 2017