back Nagoya, Japan

November 17, 1986
Kinro Kaikan
Damage, Inc.