back Nagoya, Japan

November 14, 2003
Rainbow Hall
Train, Tuning, Whiplash, Phantom